Vælg en side

FORRETNINGSBETINGELSER

Du bedes venligst læse hele dokumentet.
Alle aftaler er bindende.

Rådgivning og hjemmesider skal være afsluttet senest et år efter købet. Er dette ikke sket, fordi du er blevet forhindret, kan vi genoptage opgaven mod et ekstragebyr, som aftales.

Jeg handler kun med erhverv, og derfor er alle priser eks. moms.

Betaling

Når du har accepteret tilbuddet, sendes faktura afsted. Betalingsfristen er 8 dage. Når jeg har modtaget betaling, går jeg i gang med opgaven. Ønskes betaling delt over 2 rater, vil den sidste faktura blive sendt efter sidste korrekturrunde. Når jeg har modtaget betalingen, flyttes din hjemmeside over på dit eget domæne.

Arbejdstider

Mine arbejdstider er hverdage fra 8.00 til 16.00.

Hvis arbejdet kræver, at jeg arbejder mellem klokken 16.00 og 8.00 på hverdage kommer et tillæg på 50 procent oveni.

I weekender og på helligdage kommer et tillæg på 100 procent. Weekenden begynder fredag klokken 16.00.

Hvis jeg arbejder på disse tidspunkter, fordi det passer bedst i min kalender, betaler du ikke tillæg.

Akuttillæg

Har du brug for, at jeg går i gang med din opgave i løbet af 48 hverdagstimer, sker det mod et tillæg på 100 procent for hele opgaven, med mindre andet er aftalt på forhånd.

Dette gælder også, hvis du undervejs i processen finder ud af, at mit arbejde skal være færdigt til en bestemt dato, uden vi har aftalt denne dato, da vi begyndte på opgaven.

Dog vil jeg ofte kunne rådgive dig (i maks. en time) per telefon samme dag til normaltakst. Er jeg helt booket en dag, ringer jeg tilbage dagen efter.

Klippekort

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet.

Ydelser

De konkrete ydelser i en given aftale fremgår af det fremsendte tilbud.

Alle væsentlige specifikationer ved et projekt skal fremgå af tilbuddet inden kundens accept. Det påhviler kunden at sikre sig, at alle væsentlige specifikationer fremgår af tilbuddet inden accept. Kommer der ændringer efter accept af tilbud, faktureres det på timebetaling (750 kr) eller ved køb af klippekort.

ICR-Design ApS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktindgåelsen medmindre andet mellem parterne er aftalt. Du har ansvaret for at levere alt aftalt materiale til ICR-Design ApS til den aftalte tid. Sker dette ikke, er ICR-Design ApS ikke ansvarlig for forsinkelser i projektet. Overholdes en afleveringsaftale ikke, skal der planlægges nye arbejdsdage og det kan medføre merbetaling.

Forsinkelser kan dog forekomme af tekniske eller andre årsager, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som skønnet nødvendig.

Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

Hjemmesider

Hjemmesiden leveres, så den fungerer i den nyeste version af de mest benyttede browsere. Vi har ansvaret for din hjemmeside, indtil vi overdrager den til dig. Herefter har du ansvaret for, hvad du gør ved den, og at den vedligeholdes og hostes forsvarligt. Vi sender en kopi af hjemmesiden, som den ser ud ved overdragelsen. Derfor kan vi altid genaktivere den oprindelige hjemmeside. Vi anbefaler selvfølgelig, at du får en professionel vedligeholdelsesaftale, så du både får opdateret WordPress samt plugins.

Du står selv for hostingen af hjemmesiden efter overdragelsen. Vi kan derfor ikke drages til ansvar overfor sikkerheden på hjemmesiden samt hastighed.

Vi kan heller ikke kan garantere de ønskede resultater på Google, ligesom det er også dit ansvar, at du har retten til at bruge de billeder, tekster og illustrationer, du sender.

Domænenavn til hjemmesider

Registrering af DK-domæner følger registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden www.DK-Hostmaster.dk.

Registrering af DK Domæner følger den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK Domæner.

For så vidt angår registrering af internationale domæner følges registreringsproceduren under de til enhver tid gældende regler for sædvane, praksis og registreringsprocedurer.

Du er forpligtet til at undersøge, om domænet faktisk er registreret, selv efter fremsendelse af en ordre, og i hvert fald før du pådrager dig udgifter for serviceydelser eller produkter, der direkte refererer til eller forventes at blive relateret til domænenavnet. ICR-Design ApS er ikke ansvarlig for tab, krav eller skadeserstatning, som kunne være undgået, dersom denne forpligtelse var blevet opfyldt.

Flytning af hjemmesider

Dette er umiddelbart indeholdt i prisen. Dog er der forbehold for hvor hjemmesiden hostes. Er der tale om private servere kører det på timetakst (750kr ex moms), da der ofte opstår problemer med flytningen.
Ønsker du at jeg varetager hostingen gør jeg det i samarbejde med hostingfirmaet Skywalkr, som jeg på på det varmeste kan anbefale.

Ansvar og forpligtelser

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Du er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger.

Det indhold der offentliggøres på eller henvises til fra din hjemmeside skal overholde dansk lov, loven i det eller de lande, hvor kunden har permanent virksomhed eller hjemsted og loven i de lande til hvilke indholdet er rettet eller beregnet.

Du er ansvarlig for opnåelse af alle licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder m.fl., der er nødvendige for indholdet på hjemmesiden.

Jeg kan ikke garantere nogen resultater. Herunder de ønskede placeringer på Google.

Du er ansvarlig for overholdelse af alle indlagte deadlines i forbindelse med aflevering af materiale, fremskaffelse af nødvendige oplysninger og lignende. Ved overskridelse af deadlines kan ICR-Design ApS ikke holdes ansvarlig for overholdelse af det samlede projekts deadline. Dette gælder ligeledes ved mangelfuld overholdelse af deadlines hos tredjepart, som er involveret i projektet.

De relevante deadlines vil fremgå af den fremsendte tidsplan, som udarbejdes umiddelbart efter accept af tilbud.

Overholdes deadline ikke, kan ICR-Design ApS være nødsaget til at genforhandle tilbuddet. Det kan betyde en højere pris for projektet end før aftalt.

ICR-Design ApS er forpligtet til at levere de i tilbuddet eller ordrebekræftelsen anførte ydelser og sikre, at den beskrevne funktionalitet virker.

ICR-Design ApS er i intet tilfælde ansvarlig for krav, baseret på tab der kunne være undgået, dersom du havde taget og lagret backup af filer i henhold til nærværende aftale.

Ligeledes ved fejl eller manglende funktionalitet som følge af nye browserudgaver, opdaterede styresystemer, ændringer i den anvendte software, lovkrav samt fejl, der følger af forkert håndtering af systemerne. Sådanne fejlrettelser vil blive faktureret efter forbrugt tid til den gældende timesats.

Øvrigt

Betaling skal senest ske 8 dage efter modtagelse af faktura. Hvis betaling forsinkes pålægges renter på 1% af det forfaldne beløb for hver påbegyndt måned + rykkergebyr på DKK 100,00kr. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser m.v. i overensstemmelse med gældende danske ret. Ved for sen betaling fremsendes en betalingspåmindelse og herefter en rykkerskrivelse, hvor der er pålagt rykkergebyr og varsling om overdragelse til retslig inkasso.
Alle priser opgives på ICR-Design ApS’s hjemmeside uden moms. Der lægges moms på i tilbud samt på faktura.

ICR-Design ApS forbeholder sig retten til ikke at lægge hjemmesiden op på det tilknyttede domæne, såfremt der ikke er sket betaling.

Forudbetalt klippekort refunderes ikke.

Misligholdes kontrakten er ICR-Design  ApS berettiget til at hæve aftale uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling, overtrædelse af vilkårene i kontrakten eller forretningsbetingelserne. I tilfælde af ophævelse er ICR-Design ApS berettiget til at kræve betaling for den resterende aftaleperiode samt i øvrigt beregne et erstatningskrav for eventuelt yderligere tab.

ICR-Design ApS har ejendomsretten af de enkelte hjemmesiders layout/design, med mindre andet er aftalt.

Aftalen er påbegyndende fra den dato hvor kontrakten er blevet underskrevet.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Ring til os

Skriv til os

PRAKTISK

Logo ICR-Design Professionel hjemmeside København